Byrødderne er ikke ubetinget glade for Brugsforeningen Trygs legepladsgave på Siimtoften. Jorden er forurenet med bly, der er ikke lagt nogen plan for, hvem der skal stå for driften af legepladsen, og så er tanken, at den skal placeres på en grund, der er kommunalt ejet og som det ikke er lovligt at bygge på. Foto: Michael Wulff

Byrødderne er ikke ubetinget glade for Brugsforeningen Trygs legepladsgave på Siimtoften. Jorden er forurenet med bly, der er ikke lagt nogen plan for, hvem der skal stå for driften af legepladsen, og så er tanken, at den skal placeres på en grund, der er kommunalt ejet og som det ikke er lovligt at bygge på. Foto: Michael Wulff

Gave til Ry:

Lange udsigter og adskillige hurdler

Blyforurenet jord, manglende planer for driften og lang kø til sagsbehandling. En legeplads ved Siimtoften er langt fra lige ud ad landevejen

Af
Claus Sonne

og Grethe Bo Madsen

Legeplads Ry-borgerne har som bekendt fået en legeplads i gave af Brugsforeningen Tryg i forbindelse med, at Ry senere i år fylder 150 år. Men der er en tale om en gave, der ikke sådan lige kan pakkes ud på Siimtoften, hvor den efter planen skal placeres.

Udpakningen er nemlig afhængig af en længere række faktorer. Dem har Miljø- og Planudvalget nu kikket på.

En af hurdlerne er, at en stor del af Siimtoften er kortlagt som forurenet. Forureningen er gammelkendt og stammer fra den tidligere aktivitet med imprægnering af telefonmaster i området. De stoffer, der er fundet i jorden i området, kan udgøre en sundhedsmæssig risiko ved kontakt. Der er blandt andet tale om høje koncentrationer af arsen og bly.

Forurenet med bly

"Vi har for nuværende ikke viden, der godtgør, at forureningen over hele det kortlagte areal er tilstrækkelig afdækket – det gælder også skrænterne mod vest. Det skal her sikres, at brugere, medhjælpere og instruktører af svævebanen ikke kan komme i kontakt med de forurenede arealer, hvorfor dette forhold undersøges forud for en eventuel etablering," skriver den kommunale administration om situationen og anbefaler, at der afsættes 'de fornødne midler i projektet til uforudsete udgifter til at fjerne eller afdække evt. forurenet jord'.

Brugsforeningen Tryg har tidligere fortalt UgeBladet, at man gerne betaler for den undersøgelser, der skal fastslår forureningsgraden.

En anden hurdel er, at en legeplads skal godkendes af en legepladsinspektør, ligesom den bør gennemgås for fejl og mangler årligt. Et kritisk element her er den foreslåede svævebane. Her oplyser Brugsforeningen Tryg, at svævebanen ikke tænkes offentligt tilgængelig, men derimod betjent af en lokal virksomhed med speciale i denne type af aktiviteter. Hvordan dette konkret skal foregå, med hvilken forretningsmodel og i hvilke tidsrum og perioder, er på nuværende tidspunkt uvist, fremgår det af sagen.

Hvem betaler for driften?

Så er der spørgsmålet om, hvem der skal betale for og organisere driften af legepladsen, herunder have ansvaret for sikkerheden.

Det fremgår nemlig ikke at det materiale, kommunen i første omgang har modtaget. Brugsforeningen Tryg har efterfølgende oplyst, at man gerne indgår i forhandling med Skanderborg Kommune om at finde en løsning på dette spørgsmål.

I kø til sagsbehandling

Så er der spørgsmålet om, hvornår legepladser kan stå klar - hvis altså de nævnte hurdler overvindes. En legeplads kategoriseres nemlig som bebyggelse og det fremgår af lokalplanen for området, at der ikke må bygges på det areal, legepladens ønskes opført på. Det vil derfor være nødvendigt med en ny lokalplan. Men det er ikke bare noget, man lige kan få - det må man stå i kø til.

Administrationen vurderer nemlig, der vil gå cirka 1,5 år, før der bliver tid til at lave en planlægning af projektet. Det skyldes antallet af planer for offentlige institutioner på venteliste, samt kommuneplanlagte områder for nye boligområder på bar mark, som Byrådet gennem kommuneplanen har forpligtiget sig til at 'virke for' og dermed hurtigst muligt igangsætte planlægning for. Derfor står de foran legepladsen i køen til sagsbehandling. 

Selvom legepladsen, skulle den komme, er en gave fra Brugsforeningen Tryg, så kan Skanderborg Kommune dog komme til at betale en del af gildet.

Brugsforeningen Tryg oplyser nemlig, at man vil finansiere opførslen af legepladsen, men at man agter at søge kommunens Fællesskabspulje om midler. Fællesskabspuljen er netop i 2021, jf. kommunens budget 2021, særligt målrettet etablering af nye legepladser i midtbyerne.

Alternativ placering?

Legepladsen på Siimtoften var på dagsordenen, da Miljø- og Planudvalget mødtes i sidste uge. Her blev det besluttet, at udvalgsformand Claus Leick (SF) og Jens Szabo (V), sammen med administrationen vil kontakte Brugsforeningen Tryg, projektmagerne og foreningen Fælles om Ry for at tage en dialog med dem om, hvorvidt legepladsen nu også skal placeres på Siimtoften i lyset af problemerne ved netop den placering.

Det er fint, at Brugsforeningen Tryg har lavet en afstemning, men vi skal som kommune ikke lade os styre af en privat virksomheds afstemning.

Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget

Desuden skal parterne diskutere organisering og driftsøkonomi for en ny legeplads centralt i Ry.

"Det handler om, at man gerne vil have en legeplads centralt i Ry, og det er en god ide, for det er virkelig noget, børnefamilierne savner. Men der er også andre end Brugsforeningen Tryg, der gerne vil lave legepladser, blandt andet borgerforeningen og butikken Værdig på Bytorvet," oplyser Claus Leick, der tilføjer at der er omkring 300.000-400.000 kr. i Fællesskabspuljen i 2021 målrettet netop etablering af legepladser i midtbyerne.

"Lad os nu få lavet en eller flere legepladser, det rigtige sted, med den rigtige økonomi og det rigtige partnerskab. Det er fint, at Brugsforeningen Tryg har lavet en afstemning, men vi skal som kommune ikke lade os styre af en privat virksomheds afstemning. Det er på kommunalt ejet jord, hvor der ikke må bygges. Der er love, der skal overholdes, og der er nogle ting i det her der projekt, der er udfordrende," understreger han og peger på, at det måske var bedre med en anden placering, hvor der ikke kræves byggetilladelse.

Publiceret 10 February 2021 11:30