En grundejer i Ry skal fjerne en 20 meter lang gangbro af træ, der ulovligt er placeret i Rye Mølle Sø. Broen på billedet - og drengen - har ikke noget med den aktuelle sag at gøre.

En grundejer i Ry skal fjerne en 20 meter lang gangbro af træ, der ulovligt er placeret i Rye Mølle Sø. Broen på billedet - og drengen - har ikke noget med den aktuelle sag at gøre. Modelfoto: Thomas Fredberg Ritzau/Scanpix

Ingen kære mor:

20 meter bro i sø er opført ulovligt og skal fjernes

Broen er placeret i Rye Mølle Sø og tre-fire år gammel. Nu skal den væk, siger kommunen og Miljø- og Fødevareklagenævnet

Af
Claus Sonne

En grundejer i Ry står med 20 meter gangbro placeret ulovligt i Rye Mølle Sø. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort ved at stadfæste Skanderborg Kommunes afgørelse fra 7. august 2020.

Her gav kommunen afslag på at give lovliggørende dispensation til gangbroen, der er placeret inden for søbeskyttelseslinjen. Og opført uden tilladelse. Kommunens krav om, at broen skal fjernes, er derfor gældende. Broen er cirka 20 meter lang og 1 meter bred. Den er etableret i perioden 2016-2017.

Broens ejer har i sin klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet anført en række årsager til, at broen skal have lov til at blive stående:

  • Den opførte gangbro ikke påvirker den landskabelige oplevelse væsentligt, idet den er tilpasset omgivelserne.
  • Gangbroen ikke har en væsentlig negativ påvirkning af de naturmæssige værdier i området.
  • Gangbroen har ikke en væsentlig negativ påvirkning af dyre- og plantelivet i området, da den bl.a. anvendes som yngle- og rastested for ænder og andre småfugle.
  • Der findes flere anlæg langs med Gudenåen og Rye Mølle Sø, der fremstår større og mere synlige end den omhandlende gangbro.
  • I et område med bymæssig bebyggelse må anlæg mv. må være forventeligt. 
  • Klager var i god tro om omkring gangbroens lovlighed ved erhvervelsen af ejendommen. 

Størstedelen af ejendommen, som broen hører til, er imidlertid omfattet en såkaldt reduceret søbeskyttelseslinje omkring Rye Mølle Sø. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der i 1994 foretog en generel reduktion af søbeskyttelseslinjen for byzonen i Ry by, således at den følger eksisterende bebyggelse på daværende tidspunkt. 

Det fremgår af sagens akter, at Skanderborg Kommune har vurderet, at den opførte gangbro ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen om mindre bebyggelser og anlæg i lovligt etablerede haver, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 3, idet den er opført ca. 70 m væk fra ejendommens bolig.

Desuden er det Skanderborg Kommunes vurdering, at private, kunstige anlæg i søbredder som udgangspunkt bør undgås, idet naturværdien, herunder navnlig dyrelivet, forringes. Kommunen har særligt lagt vægt på, at en dispensation til at beholde den opførte gangbro vil medføre en uheldig præcedensvirkning for andre lignende sager i strid med beskyttelseshensynene bag søbeskyttelseslinjen. 

Negativ påvirkning

Skanderborg Kommune har tillagt det vægt, at søbredden omkring Rye Møllesø har et forholdsvist naturligt forløb, selvom der er bymæssig bebyggelse med flere etablerede anlæg nær søen.

I den forbindelse er det kommunens opfattelse, større strækninger med flere private anlæg nær søer, tilsammen vil medføre væsentlige negative påvirkninger af plante- og dyrelivet, også selvom anlægget på den enkelte ejendom må anses for at have begrænset betydning.

Derudover er det Skanderborg Kommunes opfattelse, at anlæg som gangbroer er unaturlige elementer i søbredden, der vil påvirke den landskabelige oplevelse af søen. Skanderborg Kommune har endelig vurderet, at kommunen som udgangspunkt kun vil meddele dispensation til en gangbro, såfremt den kommer den brede offentlighed til gode, og efter en konkret vurdering i forhold til naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen.

Afgørelsen kan ikke ankes.

Publiceret 18 January 2021 19:30