En borger har uden held forsøgt at stikke en kæp i hjulet for opførelsen af byggeriet LilleNyhavn på Adelgade i Skanderborg. Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig afvist en klage fra borgeren, der mener, at Skanderborg Kommune har givet en ulovlig dispensation. Foto: Michael Wulff

En borger har uden held forsøgt at stikke en kæp i hjulet for opførelsen af byggeriet LilleNyhavn på Adelgade i Skanderborg. Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig afvist en klage fra borgeren, der mener, at Skanderborg Kommune har givet en ulovlig dispensation. Foto: Michael Wulff

LilleNyhavn:

Klagenævn afviser af behandle klager fra borger

Det er søbeskyttelseslinjen og en dispensation, der er temaet i sagen

Af
Claus Sonne

Der er rettet i artiklen efter den første offentliggørelse. Hele afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan læses nederst på siden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist af behandle en klage fra en borger fra Skanderborg, der har klaget til nævnet over en dispensation givet af Skanderborg Kommune til byggeriet LilleNyhavn, der er i gang på Adelgade i Skanderborg.

Klagen handler om den dispensation, byggeriet har fået i forhold til søbeskyttelseslinjen ved Skanderborg Sø. En dispensation, byggeriet fik 3. juli 2017.

Klageren mener ikke, at dispensation er gyldig, fordi der, som klager skriver, 'er foretaget væsentlige ændringer i projektet, herunder tilføjelse af flere altaner og etablering solceller'. De angivne terrænkoter for parkeringskælderens dæk er ifølge klager heller ikke i overensstemmelse med det godkendte ansøgningsmateriale.

Antal stemmer overens

Skanderborg Kommune har kommenteret på klagen og skriver, at antallet af altaner placeret på den østlige facade ud mod søen stemmer overens i begge tilladelser, og at solcellerne er etableret på den sydlige del af taget, som vender væk fra søen.

Kommunen oplyser desuden, at byggeriet ikke er placeret tættere på søen, end da der blev meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen i 2017. Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der ikke er tale om ændringer af en så væsentlig karakter, at de kræver en ny dispensation fra søbeskyttelseslinjen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet læser Skanderborg Kommunes tilkendegivelse således, at kommunen har taget stilling til, at ændringerne af projektet har en sådan underordnet karakter, at projektet ikke kræver en ny dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Dermed er der ikke noget for nævnet at tage stilling til.

"Kommunen har derved taget stilling til lovligheden af det ændrede projekt i forhold til, at der ikke er meddelt en ny dispensation. Nævnet finder, at kommunens tilkendegivelse er en afgørelse omfattet af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, som nævnet ikke kan behandle, jf. § 78, stk. 1, 2. pkt.," skriver Miljø- og Fødevareklagenævnet i sin afgørelse.

Læs hele afgørelsen her:

Miljø- og Fødevareklagenævnet skriver:

Efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det følger dog af bestemmelsens stk. 1, 2. pkt., afgørelser efter § 73, stk. 5, dog ikke kan påklages til nævnet. Efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, har kommunen pligt til at påse, at naturbeskyttelsesloven overholdes, herunder at der ikke ulovligt opføres bebyggelse inden for søbeskyttelseslinjen. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, skal kommunen som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

Det er således en forudsætning for, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan behandle en sag, at der er truffet en afgørelse efter bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, som kan påklages til nævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet forstår Skanderborg Kommunes tilkendegivelse således, at kommunen har taget stilling til, at ændringerne af projektet har en sådan underordnet karakter, at projektet ikke kræver en ny dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

Kommunen har derved taget stilling til lovligheden af det ændrede projekt i forhold til, at der ikke er meddelt en ny dispensation. Nævnet finder, at kommunens tilkendegivelse er en afgørelse omfattet af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, som nævnet ikke kan behandle, jf. § 78, stk. 1, 2. pkt. En klage over, at kommunen ikke overholder sin forpligtelse som tilsynsmyndighed må indgives til Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne, jf. kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1.6 Det er Ankestyrelsen selv, der beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag, jf. kommunestyrelseslovens § 48 a. 

Publiceret 14 January 2021 18:30