Borgerne i Hylke og Bjedstrup kan ånde lettet op. Forslaget om at lukke deres skoler er taget af bordet. Ellers ligner det reviderede forslag til forveksling det forslag, der blev sendt i høring, dog med en tilføjelse om at oprette en ny dialog- og aftalemodel, der skal sikre, at kommunens skoler er fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige. Arkivfoto

Borgerne i Hylke og Bjedstrup kan ånde lettet op. Forslaget om at lukke deres skoler er taget af bordet. Ellers ligner det reviderede forslag til forveksling det forslag, der blev sendt i høring, dog med en tilføjelse om at oprette en ny dialog- og aftalemodel, der skal sikre, at kommunens skoler er fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige. Arkivfoto

Ingen skoler skal lukke: Byråd justerer forslaget til ny skolestruktur

Et flertal af partierne i Byrådet i Skanderborg Kommune har udarbejdet et nyt forslag til struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Det sker i kølvandet på en længere debat og 191 høringssvar om især en planlagt lukning af to landsbyskoler. Forslaget indeholder fortsat 11 elementer, som skal ruste børn- og unge-området til store demografiske udsving i de kommende år

skolestruktur Lukningen af Bjedstrup Skole og skolen i Hylke tages af bordet. Der skal så vidt mulig tages hensyn til nye boligområder, når og hvis skoledistrikterne mellem Stilling, Virring og Niels Ebbesen Skolen ændres. Og så skal der udarbejdes en dialog- og aftalemodel for at sikre en tættere dialog mellem Byrådet og den enkelte skole.

Det er de væsentligste ændringer i det nye forslag til struktur på skole- og dagtilbudsområdetm som samtlige partier i byrådet på nær Alternativet støtter op om.

"Skole- og dagtilbudsområdet er et af vores helt store velfærdsområder, som berører rigtig mange mennesker. Med det nye strukturforslag når vi ikke helt i mål i forhold til at finde de 10 mio. kr. på driften, som skulle have været brugt til et generelt kvalitetsløft til skoleområdet. Jeg er dog glad for, at vi har kunnet lave en bred politisk aftale, som har nogle rigtig gode elementer indbygget og som er med til at sikre nogle klarere spilleregler for den fremtidige udvikling for vores dagtilbud og skoler," siger borgmester Frands Fischer.

Ny aftalemodel mellem Byrådet og den enkelte skole

Som en del af det nye forslag skal Undervisnings- og Børneudvalget på vegne af Byrådet udarbejde en ny dialog- og aftalemodel, der skal styrke dialogen mellem Byrådet og den enkelte skole.

Modellen skal være med til at sikre, at alle skoler i Skanderborg Kommune er både fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige - også i forhold til at håndtere udfordringen med at rumme 2000 nye flere børn på skoleområdet og 1000 flere børn på dagtilbudsområdet.

"Opgaven har været svær, men den har også vist, at der er enorm opbakning især i de lokalsamfund, som stod til at blive berørt. Inspireret af de mange høringssvar har vi valgt, at der skal laves en model for en tættere dialog og specifikke aftaler med hver enkelt skole. Det betyder, at vi i fællesskab laver nogle konkrete mål, eksempelvis i forhold til udviklingen i klassekvotienterne eller skolens forankring i lokalsamfundet," fortæller formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler.

Modellen giver mulighed for at lave aftaler, der giver plads til lokale hensyn på den enkelte skole. Som en del af modellen skal der være en årlig dialog med aftale om eventuelle handlinger, der kan iværksættes, hvis skoletilbuddet ikke kan efterleve aftalen.

Det reviderede forslag skal behandles i byrådet 16. december. Det er forventningen, at dele af implementeringen af forslaget kan begynde allerede i det kommende skoleår.

bo

Revideret forslag til ny skolestruktur

Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E. Center Skovby etableres i forbindelse med Ungdomsskolen på Campus Skanderborg. Samtidig følges udviklingen og kapacitetsudfordringerne på afdeling D fra Låsby Skole tæt. Specialtilbud og specialskoler, der bliver på nuværende adresser, vil også fremadrettet blive tilknyttet vidensklyngen.

Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole under hensyntagen til områder, der allerede er bebygget, og hvor mange borgere har forudsat, at deres bopæl tilhører Stilling Skoles distrikt.

Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry.

Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og ny skole i Ry.

Udarbejdelse af ny dialog- og aftalemodel mellem Byrådet og de enkelte skoler/landsbyordninger.

Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.

Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby organisatorisk og ledelsesmæssigt.

Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes.

Hylke Skole bevares, men tildelingsmodel justeres, så Hylke Skole opfattes som en integreret del af Virring Skole.

Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen.

Iværksættelse af diverse analyser vedrørende:

    - Potentialer ved evt. etablering af mellemformer specialundervisning og almen undervisning.

    - Organisering og ledelsesstruktur på specialundervisningsområdet, med særligt fokus på etableringen af den nye vidensklynge.

    - Analyse af fremtidig sikring af kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet i Låsby, Galten, Skovby, herunder en vurdering af mulighederne ved skovbørnehaver.

    - Rækkefølge- og implementeringsplan for det samlede strukturforslag. Det forudsættes, at etablering af ny skole i Ry sker forud for færdiggørelse af ny skole i Hørning. Sidstnævnte sker i én samlet fase.

    - Behov for eventuelle yderligere skoledistriktsjusteringer.

Publiceret 02 November 2020 12:33