Åskolens planlagte byggeri har fået et 'støj-nej' fra Vejdirektoratet.

Åskolens planlagte byggeri har fået et 'støj-nej' fra Vejdirektoratet.

Hørning:

Friskole-udvidelse bremset på grund af frygt for støj

Manglen på støjskærme gør, at Åskolen ikke kan udvide

Af
Claus Sonne

En planlagt og af Skanderborg Kommune godkendt udvidelse af friskolen Åskolen er stødt på alvorlige problemer. Vejdirektoratet har nemlig nedlagt veto med udvidelsen med henvisning til, at støjniveauet i og omkring de nye bygninger bliver for højt.Støjen kommer især fra E45, men også Århusvej spiller en rolle.

"Den nordligste del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra E45. Der er foretaget en støjberegning (i 2017, red.), som viser, at det påtænkte byggeri på visse dele af facaden vil opleve støj, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj i undervisningsbygninger," skriver Vejdirektoratet blandt andet i sit afslag. Et afslag, som Skanderborg Kommune ikke har noget mulighed for at sidde overhørig.

Vejdirektoratet har skåret ud i pap, hvad der skal til, hvis man skal sige ja til skoleudvidelsen: Støjskærme.

Til grund for lokalplanforslagets udarbejdelse er der lavet en støjrapport af en ekstern underrådgiver. Her fungerer bygningsmassen som støjskærm for opholdsarealerne på bagsiden, og lokalplanforslaget har indarbejdet de i rapporten angivne nødvendige bestemmelser om facadens opbygning til at sikre indendørs støjkrav. Men det er ikke nok for Vejdirektotatet, der også gør opmærksom på, at en lokalplan efter Planlovens § 15a, stk. 1 kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Umuligt med skærme

Problemet med støjskærme i dette tilfælde er, at det ifølge Skanderborg Kommune i praksis ikke er muligt at opstille støjskærme, der kan sikre hele lokalplanområdet mod støj over 58 dB.

Det skyldes, at støjkilden (primært E45 og til dels rute 170) ligger forholdsvis langt fra lokalplanområdet, og støjskærme er kun effektive tæt på støjkilden. En støjskærm er altså kun en løsning, hvis den stilles op ved motorvejen/hovedvejen, og ikke inde i selve lokalplanområdet.

Dialog uden held

Det fremgår af sagsakterne, at der flere gange har været dialog mellem Skanderborg Kommune, Åskolen og Vejdirektoratet - uden at det har gjort, at man er kommet tættere på en løsning.

Thomas Kjeldgaard, skoleleder på Åskolen, er dog optimist.

"Jeg er dog ret sikker på, at vi kommer til at bygge alligevel. Men vi bliver forsinket," siger han.

Publiceret 05 October 2020 11:00