Planklagenævnet underkender kommunen: LilleNyhavn har fået 3 x nej

Af
Claus Sonne

Der er fra Skanderborg Kommunes side givet tre tilladelser til LilleNyhavn-byggeriet på Adelgade i Skanderborg, som kommunen ikke har kunnet give ud fra de gældende regler. Hvis byggeriet skal blive til virkelighed, kræver det dispensationer fra kommunens side.

Det er Planklagenævnet, der har behandlet en klage over det ønskede byggeri på bredden af Skanderborg Sø. Klagen indeholder en længere række punkter, hvoraf de fleste er blevet afvist af nævnet. Men tre af punkterne har Planklagenævnet nikket ja til:

1. En del af parkeringskælderen er placeret på et område, hvor den ikke må placeres. Som udgangspunkt må der ikke gives dispensation her, men Planklagenævnet fastslår, at ’anvendelsen til parkeringskælder i den konkrete sag efter nævnets opfattelse ikke er i strid med planens principper’. Men der skal sdtadig en kommunal dispensation til.

2. Fra den østligste bebyggelse i LilleNyhavn er der et såkaldt terrænspring på ca. 2 m i en afstand til skel på ca. 2 m. Planklagenævnet finder, ’at en sådan overgang i terrænet er så visuelt dominerende, at det må stå tilstrækkelig klart for borgere og bygherrer, at dette overskrider, hvad der kan anses for at være en naturlig overgang i terrænet’. Konklusionen fra nævnet er derfor, at nævnet ikke finder, at ’denne udformning af terrænet er i overensstemmelse med kravet i lokalplanens § 7.6 om en naturlig overgang mellem det byggemodnede areal og terrænet i naboområdet mod syd. Forholdet kræver derfor dispensation.’

3. Lokalplanen for området fastsætter i § 5.9, at bebyggelse maksimalt må opføres i op til 5 etager plus kælder. Det fremgår derimod ikke af lokalplanbestemmelsen, at der kan opføres fx 'tagetage', 'uudnyttelig tagetage' eller lign. – og der er planlagt tagterrasser på LilleNyhavn. Der skal derfor gives en dispensation, hvis byggeriet skal fremstå som ønsket i højden.

Publiceret 27 May 2020 17:30