Indtil december 2019 regnede Vestermølle med, at Skanderborg Kommune ville tillade renovering af anlægget. I stedet pegede kommunen på en flytning af mindeanlægget - for eksempel til Vestermølle. Privatfoto

Indtil december 2019 regnede Vestermølle med, at Skanderborg Kommune ville tillade renovering af anlægget. I stedet pegede kommunen på en flytning af mindeanlægget - for eksempel til Vestermølle. Privatfoto

Debat: Mindeanlæg kommer til værdighed og bliver set af flere på Vestermølle

Af
Jørgen Lund Christiansen

formand for Vestermølle Møllelaug

DEBAT Flytning af mindeanlæg til Vestermølle vil sikre større synlighed og fremme formidlingen.

På Vestermølle er vi enige i, at mindesmærket for den måske mest betydende bonde, Danmark har fostret, Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, har stor betydning og kulturhistorisk værdi i særklasse.

Derfor har Møllelauget siden 2014 arbejdet for at få det renoveret og ført tilbage til oprindelig form fra indvielsen i 1928. Sagen er, at det blev molestreret i en rationalisering i 1959. Indtil da stod mindestenene mere end 20 meter fra vejen på et plateau med 'ryggen' mod vest midt i et haveanlæg, hvor folk kunne dvæle. I dag er mindelunden groet til i skidt og krat.

Indtil december 2019 regnede (næsten) alle med, at Skanderborg Kommune ville tillade renoveringen, jævnfør skitse udarbejdet af landskabsarkitekt Kræn Ole Birkkjær.

Men kommunen sagde nej – med henvisning til bestemmelser i landzoneloven og fordi etablering af P-plads til biler og busser og mange gæster ikke harmonerer med den stærkt trafikerede Ryvej.

Samtidig kom forslaget om at flytte anlægget, så det kommer til værdighed og vil blive oplevet af mange flere – for eksempel Vestermølles 125.000 årlige besøgende – her, hvor der i forvejen er et Anders Nielsen-museum.

Birte Andersen har helt ret i, at der er en tinglysning på de 865 kvadratmeter mindelund, som Anders Nielsens enke Kirstine Nielsen i 1931 tilskødede Dover Kommune, der siden blev til Ry Kommune og i dag er Skanderborg Kommune.

Der fulgte ovenikøbet 3.000 kroner med – i nutidspenge 191.000 kroner. Til gengæld skulle kommunen vedligeholde og passe mindesten og haveanlæg. Det er del år siden, der er tæret på den kapital.

Anders og Kirstine var foregangsfolk og bidrog om nogen til indførelse af ny teknologi og produktionsmetoder fra det øjeblik, de i 1885 overtog Svejstrup Østergaard.

Da Kirstine 46 år senere overdrog anlægget til Dover Kommune med klausul om, at det skulle stå ved Ryvejen altid, var hun sig bevidst, at hun ikke kunne kende en ny tids forhold. Det kaldes i dag for rettidig omhu.

Derfor gradbøjede hun ”altid” ved at lave en port i skødet og sætte to låse på den – i form af påtaleret til henholdsvis danske andelsbønder ved Andelsudvalget og hendes efterkommere i lige linie. Et ja fra begge til en flytning kunne og skulle åbne porten.

Andelsudvalget er i dag del af Landbrug & Fødevarer, hvorfra det blandt andet hedder: "Mindesmærket er placeret på et utjenligt og overset sted. Landbrug & Fødevarer finder, at det i høj grad vil gavne den danske kulturarv, hvis mindesmærket flyttes til Vestermølle."

Anders' og Kirstines oldebørn, sønner og døtre af henholdsvis afdøde landbrugsskoleforstander Knud Kissmeyer, Korinth, og overlæge, professor Flemming Kissmeyer, Aarhus, er af samme opfattelse:

"Vi fra familiens side kan se perspektiverne i at flytte mindestenen fra placeringen ved landevejen til Vestermølle. Det vil give større synlighed og fremme formidlingen af historien om vores oldefar og andelsbevægelsen gennem en synergi med museet på Vestermølle."

Ud fra det nævnte er konklusionen, ar det er Kirstines ønske at flytte anlægget – når danske andelsbønder og hendes efterkommere finder, at det er det rigtige. Der er ikke noget fordækt her, ingen Mads Skjern og en byrådssekretær, som fik et dokument til at forsvinde, ingen Skjold-Hansen, som udnytter tante Møghe.

Det er sikkert også derfor borgmester Frands Fischer, kulturudvalgsformand Tage Nielsen samt byrådsmedlemmerne Anders Rosenstand Laugesen, Bent Jacobsen, Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz og Anne Heeager alle har sendt tilkendegivelser om, at projektet er godt og til glæde for både Vestermølle og Skanderborg.

Samtidig er der indløbet lykønskninger fra fire østjyske landboforeninger, landboforeningen på Samsø og en række andelsvirksomheder samt fonde, der har bevilget penge til flytningen. Mon ikke den massive reaktion skyldes enighed med Birte Andersen i, at vi skal behandle vores kulturarv ordentligt.

Publiceret 20 May 2020 17:00