Hvis COOP får lov, kommer byggeriet til højre på skitsen fra Laban Arkitekter til at ligge på den tidligere Kvickly-grund på Adelgade i Skanderborg. Bygningen til venstre er en del af det kommende LilleNyhavn. Skitsen skal ses fra Skanderbrog Sø og op mod Adelgade. Skitse: Laban Arkitekter

Hvis COOP får lov, kommer byggeriet til højre på skitsen fra Laban Arkitekter til at ligge på den tidligere Kvickly-grund på Adelgade i Skanderborg. Bygningen til venstre er en del af det kommende LilleNyhavn. Skitsen skal ses fra Skanderbrog Sø og op mod Adelgade. Skitse: Laban Arkitekter

12 etager? Byggeri på Kvickly-grunden lever stadig

Økonomiudvalget skal onsdag 22. april kigge på en ansøgning om at tage hul på det, der vil blive Skanderborgs højeste byggeri

Af
Claus Sonne

Et smalt højhus i 11-12 etager samt en sidebygning i 6 etager. Det er, hvad COOP ønsker at opføre på den tidligere Kvickly-grund på Adelgade i Skanderborg.

Endnu er der dog kun tale om et ønske. Økonomiudvalget behandler på sit møde i dag, 22.april, de planer, som COOP har fremlagt.

Oprindeligt hed COOP's ønske en række 6-7 etages etageboligbebyggelser placeret mod søen samt en ny 4 etages boligbebyggelse i forlængelse af den nuværende butik. Nu er der så skruet op for højden på byggeriet. Det nye projekt indeholder 40 nye boliger, 500 m2 erhverv/butik/offentlige formål samt 1200 m2 dagligvarebutik. Det fremgår dog af sagen, at Coop ikke er sikker på, at man rent faktisk også ønsker at etablere en dagligvarebutik på grunden.

Der er dog forlods problemer med projektet. Fx bliver det frie udsyn fra Adelgade smallere end de 20 m, som kommuneplanrammen fastlægger. Projektet fordrer også en overskridelse, godt nok mindre, af søbeskyttelseslinjen.

I forhold til skyggegener bemærker Skanderborg Kommune følgende:

  • Skyggemodellen viser, at de eksisterende bebyggelser nord for området vil blive påvirket af skygge og indbliksgener. Også de eksisterende boliger over den tidligere butik vil opleve mere skygge.
  • Bebyggelsens struktur og placering i forhold til verdenshjørnerne betyder desuden, at områdets friarealer på terræn samt de offentligt tilgængelige friarealer mod søen en stor del af året vil ligge i skygge i eftermiddags- og aftentimerne.
  • Projektets højde og indretning kan samtidig have betydning for mikroklimaet (vind, tubulens, chillfactor) langs bebyggelsen og på det offentligt tilgængelige friareal mod søen.

Skanderborg Kommune har bedt COWI undersøge fordel og ulemper ved en discountbutik som en del af byggeriet. Af COWIs detailhandelsredegørelse fremgår det blandt andet:

  • Der vurderes at være et solidt planlægningsmæssigt grundlag, jf. planloven, for etableringen af en discountbutik på stedet (lokalt opland). Planlovens formål er at sikre lokal forsyning og bidrage til, at indkøb ikke fordrer bil
  • Det vurderes, at det kan være tvivlsomt, om der er tilstrækkeligt kommercielt grundlag for en discountbutik på stedet, bl.a. fordi der findes et bredt udvalg af discountbutikker andre steder i byen med let tilgængelighed
  • Den ankerfunktion, Kvickly har haft som en stor og attraktiv dagligvarebutik, der kan give afledt handel i nærliggende udvalgsvarebutikker, forventes en discountbutik ikke i samme grad at have
  • Uden en dagligvarebutik på stedet og de tilhørende parkeringspladser kan der ske en "sammentrækning af handelsgaden". Det vurderes, at en discountbutik kan mindske og forsinke denne effekt.

Publiceret 22 April 2020 06:00