Alle forslag er stadig i spil til ny skolestruktur

Undervisnings- og Børneudvalget har bedt om beregninger på otte af de tyve forslag, som tidligere er lagt frem. Derudover skal en række elementer belyses nærmere

Efter et seks timer langt møde i Undervisnings- og Børneudvalget og den politiske følgegruppe har udvalget nu bedt administrationen om at lave yderligere beregninger på en række forslag.

"Vi har haft en god og grundig drøftelse af de mange forslag, der er i spil i øjeblikket. Det har givet anledning til en lang række nye spørgsmål, som vi har bedt vores administration om at afdække.

Selvom vi altså har valgt konkrete forslag ud, er det vigtigt at understrege, at vi ikke har konkluderet noget endnu. Ingen forslag er lagt væk, og intet er endeligt besluttet," fortæller formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler (A) i en pressemeddelelse.

Trine Frengler tilføjer, at udvalget har fået rigtig mange tilkendegivelser fra forskellige grupper, lokalsamfund, skolebestyrelser og enkeltpersoner.

"Dem er vi rigtig glade for. Nogle skriver blot om elementer, de kan lide eller ikke lide. Andre kommer med konkrete forslag, der måske kan bidrage til en løsning. Alle input er vigtige og med i den videre proces."

De otte forslag (elementer), der skal undersøges nærmere er:

• Element 1 - etablering af ny skole i Ry. Eleverne kommer fra Bjedstrup skole, Knudsøskolen og Mølleskolen. Knudsøskolen lukkes og laves til specialtilbud for afdeling E og D (Låsbyskolen). Bjedstrup Skolen lukkes og laves til specialtilbud for Hørningskolen.

• Element 1b - variation af element 1, hvor en ny skole i Ry bliver indskolingsskole (0.-3. klasse) for elever fra Bjedstrup Skole, Knudsøskolen og Mølleskolen (0.-3. klasse). Mølleskolen bliver 4.-9. klassetrin

• Element 1c - Variation af element 1, hvor der etableres en ny skole i Ry, og hvor Knudsøskolen og Bjedstrup Skole fortsat har et folkeskoletilbud

• Element 2b - variation af element 2. Veng Skole lukkes som alment tilbud og anvendes til nye formål

• Element 4b - Hylke Skole ophører med at have undervisning (i dag afdeling under Virring skole). Eleverne fra Hylke Skole flyttes til Virring Skole. Dagtilbud forbliver i Hylke

• Element 7b - Specialklasser (Mølleskolen og Stilling Skole) flyttes samlet til skole med ledig kapacitet og med tilknytning til almen området

• Element 18 - ændring af skoledistrikt ml. Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen. Bjedstrup Skole flyttes til Morten Børup Skolen

• Element 19 - Columbusskolen, Center Skovby og Mallinggaards SFO flyttes til Niels Ebbesen skolen.

Derudover har udvalget også bedt om at få en lang række emner og temaer nærmere belyst. Det drejer sig om:

• Element 1d. Variation af element 1, hvor der etableres en ny skole i Ry og hvor lokaler på det tidligere plejecenter Ryvangen anvendes. Bjedstrup Skole og Knudsøskolen bevares som alment folkeskoletilbud.

• Element 1e. Variation af element 1, hvor der etableres en ny skole i Ry og hvor Afdeling D flyttes til den ny skole i Ry og afdeling E fordeles aldersmæssigt ml. Ny skole i Ry og Mølleskolen.

• Element 1f. Variation af element 1, hvor der etableres en ny skole i Ry, og hvor Knudsøskolen udbygges til 0.-9. klassen.

• Element 2c. Veng Skole bevares som almentilbud og anvendes derudover til mellemformer i relation til specialundervisning.

• Element 3. potentialer ved, at Gl. Rye Skole bliver overbygningsskole for egne elever og elever fra Voerladegaard.

• Element 5b.

- Belysning af, hvad det vil koste at renovere Bakkeskolen til at være overbygningsskole, samt hvad et salg af Bakkeskolen og Fregerslev stadion kan indbringe.

- Belysning af, potentialerne ved en fælles udskoling i Hørning (7.-9. klasse med 6,7 spor) samt potentialerne ved en fælles udskoling, beliggende på enten Højboskolen eller Ny skole i Hørning.

• Element 8b -etablering af landsbyordning i Stjær med et dagtilbud, hvor den ledige kapacitet på Stjærskolen udnyttes.

• Element 9 -Belysning af økonomiske potentiale ved fælles ledelse mellem Gl. Rye Skole og Voerladegaard Skole og samles i ét skoledistrikt med undervisning på flere adresser.

• Element 19b - Belysning af muligheder ved distriktsændringer ift. at fastholde Columbusskolen og Center Skovby på Skovbyskolen.

• Element 20 - Salg af Mallinggaard.

• Element 21 - Hørningskolen flyttes til Sølund.

• Belysning af potentialer ved henholdsvis:

- Fælles ledelse uden fælles skoledistrikt (2 skoledistrikter, 2 bestyrelser og fælles ledelse)

- Fælles ledelse med fælles skoledistrikt og fælles skolebestyrelse (og dermed mulighed for klasseoptimering)

• Belysning af potentialer ved optimering via distriktsjusteringer.'

Undervisnings- og Børneudvalget forventer at kunne fremlægge et forslag til en samlet skolestruktur på et temamøde for Byrådet omkring sommerferien. Forslaget vil efter planen blive behandlet i Byrådet i efteråret og herefter sendt i høring hos alle involverede parter.

Publiceret 06 March 2020 12:34