Ældre i parforhold lever sundere end enlige ældre

Ældre i parforhold lever sundere end enlige ældre

Ældre i parforhold lever mere sundt

Enlige ældre i Midtjylland har større problemer med helbredet

Af
Af Hans Larsen

Et parforhold har en positiv indvirkning på helbredet hos ældre midtjyder i alderen 65 til 102 år. Det viser en sundhedsprofil, som Region Midtjylland har udarbejdet på baggrund af befolkningsundersøgelsen, “Hvordan har du det? 2013.”
Ifølge sundhedsprofilen er der en højere forekomst af risikable sundhedsvaner, dårligt selvvurderet helbred, behov for støtte og hjælp i dagligdagen og flere kroniske sygdomme hos ældre, som lever alene, sammenlignet med ældre, der er gift eller samlevende.
“Det er tydeligt, at ældre, der lever alene, er mere udsatte. Det at have en samlever synes at være en beskyttende faktor i forhold til sundheden,” siger seniorforsker Mathias Lasgaard fra CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, som har gennemført befolkningsundersøgelsen for Region Midtjylland.
Han peger på, at også et tæt netværk med andre end lige ægtefællen kan virke sundhedsfremmende, og at det derfor kan være en vigtig indsats at styrke netværket omkring de ældre.

Social skævhed

Sundhedsprofilen for de ældre midtjyder viser blandt andet også, at de lavtuddannede ældre har det markant dårligere end de højtuddannede.
“Der er en meget klar social skævhed, som for eksempel giver sig udslag i, at forekomsten af 13 ud af 18 kroniske sygdomme er størst hos de lavtuddannede. Andelen af ældre, der vurderer deres helbred som dårligt og har behov for hjælp i hverdagen er også markant større blandt lavtuddannede,” siger Mathias Lasgaard og fortsætter:
“Desuden kan vi se, at en mere risikobetonet livsstil med usunde vaner i høj grad er koblet til lavt uddannelsesniveau. Svær overvægt og manglende fysisk aktivitet koster på helbredet i den sidste ende, så en sundhedsfremmende indsats for netop denne gruppe vil kunne gøre en forskel,” siger Mathias Lasgaard.
Ældre udgør en stærkt stigende andel af befolkningen. Det anslås, at en fjerdedel af befolkningen vil være over 65 år i 2042 mod cirka en femtedel i dag. Og den massive ændring i befolkningssammensætningen får betydning for, hvordan sundhedsvæsnet skal indrettes. “Med de mange svar kan vi tegne et mere nuanceret billede af, hvordan de ældre har det lige nu, og resultaterne kan bruges i arbejdet med at fastlægge indsatserne i fremtiden,” siger Mathias Lasgaard. Den nye ældregeneration forventes at have et bedre helbred og være mindre nedslidt end tidligere. Men især blandt de ældste ældre er der behov for social- og sundhedsmæssige indsatser.

null

Publiceret 24 August 2014 10:00