Anne Heeager (R). Pressefoto

Anne Heeager (R). Pressefoto

Et budget vi er stolte af

Anne Heeager og Tage Nielsen, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre i Skanderborg Kommune

debat Med det indgåede budgetforlig sættes der det rette fokus for fremtiden. Sådan ser vi på det forlig, der netop er indgået i Skanderborg Kommune for 2021. Med budgettet for 2021 og den tilhørende ti-årige investeringsplan er det besluttet at investere massivt i kapaciteten på dagtilbuds- og skoleområdet. Kommunens børn og unge skal opleve gode tilbud fra vuggestue over børnehave og til skolegang, og derfor skal vores bygninger naturligvis tilpasses det stigende børnetal. Dette vil den nok mest ambitiøse investeringsplan, Skanderborg Kommune nogensinde har set på dagtilbuds- og skoleområdet sikre og dette i alle dele af kommunen.

Med budgettet vil den voksende befolkning også afspejle sig i øgede investeringer i idrætsfaciliteter. I alle dele af kommunen skal vi have et blomstrende foreningsliv – både fordi det er sundt, og fordi det binder os sammen som mennesker. Derfor skal idrætsfaciliteterne i alle byer også stå mål med befolkningsudviklingen. Med budgettet har vi prioriteret at sikre bedre svømmefaciliteter og flere svømme muligheder i Skanderborg, ligesom vi investerer i Fælleden som Idrætscenter og fremrykker investeringerne i Hørning Hallerne. Endvidere er det besluttet i løbet af 2021 at undersøge, hvilke yderligere idræts- og kulturfaciliteter, der bliver behov for i de kommende år som følge af det stigende befolkningstal.

På driftssiden er vi stolte af – og lettede over - at vi på driftssiden er kommet af med den besparelse, der ved sidste års budgetforlig blev pålagt skoler og dagtilbud fra 2022. Besparelsen på 10 mio. kr. årligt er sløjfet, og der er ej heller gjort brug af andre besparelsesforslag på børne- og ungeområdet. Tvært imod er der på skoleområdet fra 2021 afsat midler til etablering af særlige fraværsindsatser, således at vi i højere grad kan sætte ind og støtte op, når der er børn og unge, der har et bekymrende fravær og hermed viser tegn på mistrivsel. Samtidig er rammen til fritidspas til udsatte børn hævet – og det glæder os.

Et kommunalt budget vedrører samtlige kommunale opgaveområder, og vi kan ikke her komme omkring dem alle. Men vi vil understrege, at der er mange yderligere elementer af budgettet, som vi er glade for.

Vi er eksempelvis glade for, at vi med budgettet har fundet yderligere midler til grøn omstilling, at der er sat flere midler af til cykelstier, at det har været muligt at finde midler til at styrke samarbejdet mellem kommunen og landsbyerne og til at give nyt liv til den gamle del af Sølund. Endeligt glæder vi os over, at det med budgettet er aftalt, at Søkilde sættes til salg med henblik på at etablere boformer for ældre eller seniorer. Driftsformen er ikke her specificeret, og vi vil derfor arbejde for, at dette bliver første skridt på vejen til etableringen af et friplejehjem i Skanderborg Kommune.

Afslutningsvist vil vi gerne takket Byrådets øvrige partier for et godt samarbejde omkring budgettet.

Vi finder det glædeligt, at så mange partier i sidste ende evnede at samarbejde og ønskede at bakkede op om et fælles budget.

Publiceret 22 September 2020 16:00