Debat: Baser ikke fremtidens energikilder på klimaskadeligt erhverv

Mira Issa Bloch, Karen Rasmussen, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Marianne Ammitzbøll, Søren Frandsen

På seneste byrådsmøde blev en ny politik for klima, energi og ressourcer vedtaget.

I Alternativet er vi glade for alle de rigtig gode og vigtige tiltag, som skal føre frem mod grøn omstilling i Skanderborg. Vi synes dog der mangler planer for den mere konkrete udmøntning af politikken i praksis. Det er meget vigtigt for os, at de gode tanker følges op af handling. Vi har sagt ja til politikken og vil følge det tæt fremover. Alternativet påpegede særskilt følgende:

I strategispor 1 omtales biogas som en af fremtidens klima- og energiløsninger pga. den er CO2 neutral. Men er den nu også det? Det stiller vi os stærkt kritiske overfor, og ønsker derfor at der skal udarbejdes en livscyklus-analyse/LCA som skal tages med i betragtning, før det besluttes at satse på biogas.

LCA er en metode til at vurdere produkters eller produktsystemers miljøbelastning gennem hele livscyklus – fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det incl. Vedligeholdelse og reparation, til bortskaffelse af alle restprodukter. Hvorfor er vi kritiske? Det er vi, fordi biogas ofte kommer til at køre primært på husdyrgylle og døde dyr. Den lokale landboforening har da også lavet lobby-arbejde for biogas og har store interesser i at få det indført, da det kan legitimere et nuværende eller stigende antal dyr og større indtjening til landbruget.

Vi ved at disse store dyrehold udleder rigtig meget CO2 både fra dyrene selv, men også via dyrkningen af foder og udbringning af gylle.

Foder dyrkes både i Danmark og i fjerne egne, hvor fældning af regnskov, dyrkning af soja og transport af denne over verdenshavene bidrager stærkt til global opvarmning. Der er også omkostninger for klimaet ved opførelsen og driften af anlæggene samt ved transporten af gylle.

I Alternativet Skanderborg mener vi ikke, at vi skal sige ja til biogas for at passe på klimaet, hvis biogas-anlæggene gør det legitimt for landbruget af fastholde eller øge deres store antal dyreenheder, hvilket bevisligt har negative konsekvenser for klimaet.

Taler vi derimod om biogas der baserer sig på madaffald og slam, produkter som er her under alle omstændigheder, er vi positivt indstillede.

Publiceret 11 June 2020 06:00