Debat: Åbent brev til Skanderborg Byråd

I skolebestyrelserne bredt i kommunen har vi noteret os, at der i Skanderborg Kommune er udarbejdet et katalog med en række besparelsesforslag, hvoraf en stor del vedrører skoleområdet. Kommunen skal ”pludselig” finde 22 mio. kr. på budget 2019 - og det vel at mærke et år efter i valgåret, at have indgået ”det bedste budget i mands minde” ifølge politikkerne selv… Det kan slide på den politiske troværdighed og gør det vanskeligt i skolebestyrelserne at skabe sammenhæng i udviklingen på skoleområdet. I skolebestyrelserne er vi bekymret for at kunne drive skole for et beløb, der reduceres yderligere.

Skolebestyrelserne råber samlet op!

Vi har noteret os, at de politiske partiers udvalgsformænd på det åbne budgetmøde ikke synes enige om, hvor stort behovet for besparelser reelt set er eller hvorledes sparekatalogets forslag spiller sammen med budgetønskerne, som udvalgene fremstillede før sommerferien, eller hvorledes budgettet hænger sammen med de grundlæggende udfordringer, der er på skoleområdet. Uanset at behov for besparelser måske ikke er så stort som først antaget, føler vi et behov for at råbe op! For hvis byrådet skal gennemføre besparelser, bør kommunens folkeskoler som minimum friholdes. Skoleområdet har i en årrække været prioriteret særdeles lavt både hvad angår drift, renovering og bebyggelse.

Skolerne er slidte – Der er behov for renovering og nybyg!

I november måned viste en DR-undersøgelse, at Skanderborg Kommune over en 10 årig periode er den kommune i landet (!!), der har brugt færrest penge pr. elev på at renovere og bygge nye skoler. Og det er vel at mærke i en periode, hvor kommunens elevtal er vokset, så mange skoler har haft behov for at oprette flere klasser mv. En sådan mangel på investeringer i de fysiske rammer sætter naturligvis spor. En nyligt gennemført analyse - som kommunen selv har ønsket at få foretaget - viser da også, at der er et bygningsmæssigt efterslæb på 393 mio. kr. Heraf vurderer arkitektfirmaet, som har forestået analysen, at der skal anvendes 146 mio. kr. snarligt eller akut… Skolernes samlede tildeling er pt. på 5. mio. kr. i 2018! Vi har ikke råd til yderligere besparelser… Tværtimod! Bygningsmassens stand udfordrer og begrænser de pædagogiske og arbejdsmæssige rammer for indlæring hos elever og lærere på vores skoler.

Om lidt mangler eleverne plads!

Skolebestyrelsernes bekymring øges endvidere af de kommende udfordringerne på skolerne med at have fysisk plads til eleverne. Kommunen har bedt COWI om at analysere skoleområdet ift. en ny opgørelse af befolkningstilvæksten. Den viser at tilvæksten de næste 10 år bevirker, at 5 skoler ikke har plads til eleverne uden nye tilbygninger og andre 5 skoler vurderes at have fuld udnyttet kapacitet og er markant sårbare ift. yderligere tilvækst. Der er allerede væsentlige stigninger i elevprognosen set ift. til sidste år og området hat vist sig svært gætbart…

Skolerne er prioriteret langt under landsgennemsnittet – der er behov for investering!

Hvad angår driftssiden ligger udgiftsforbruget pr. elev i Skanderborg Kommune betragteligt under gennemsnittet. Således vurderer administrationen i Skanderborg Kommune i det fremlagte budgetmateriale, at man ville skulle hæve (også altså ikke sænke) forbruget med 17 mio. kr. blot for at komme op på et niveau, der svarer til landsgennemsnittet. Vores folkeskoler er altså også på driftssiden prioriteret langt under landsgennemsnittet. I skolebestyrelserne mener vi derfor, at Børne og Undervisningsudvalgets budgetønske om at hæve driftsøkonomien med 17 mio. kr. årligt er et udtryk for rettidig omhu. Vi har behov for at udvikle fremtidens skole i Skanderborg Kommune og vi vil som skolebestyrelser med glæde være med til at skabe og udvikle den.

Behov for politisk prioritering til skoleområdet

I skolebestyrelserne undrer vi os over, at man i Skanderborg Kommune på den ene side har et ønske om at være en attraktiv bosætningskommune og på den anden side vælger at prioritere kommunens skoler på denne måde. Vi har behov for investeringer i drift og i anlæg til gavn for de børn og unge, som skal skabe fremtiden – et paradoks i den nuværende budgetsituation… Men vi har ikke råd til at lade være og opfordrer til, at skoleområdet prioriteres politisk.

Følgende har underskrevet det åbne brev:

Alex Tvede Skolebestyrelsen Bakkeskolen

Anna Marie Thierry Skolebestyrelsen Bjedstrup Skole og Børnehus

Kasper Kristensen Skolebestyrelsen Knudsøskolen

Morten Rose Vilholm Bestyrelsen Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Morten Engsig Barasinski Bestyrelsen Gl Rye Skole og Bison

Laila Andersen Skolebestyrelsen Låsby skole

Martin Frank Nielsen Skolebestyrelsen Gyvelhøjskolen

Michael Lindbjerg Rasmussen Skolebestyrelsen Morten Børup Skolen

Kenneth Bøgh Thorøe Jensen Bestyrelsen Herskind Skole og Børnehus

Marianne Borum Thorhauge Skolebestyrelsen Mølleskolen

Peter Staghøj Skolebestyrelsen Højboskolen

Kasper Kåre Andersen Skolebestyrelsen Niels Ebbesen skolen

Søren Niss Petersen Skolebestyrelsen Skovbyskolen

Birgitte Hermansen Skolebestyrelsen Stilling skole

Kristian Kilt Skolebestyrelsen Stjærskolen

Lasse Damsø Pedersen Bestyrelsen Veng Skole og Børnehus

Michael Borgbjerg Skolebestyrelsen Virring skole

Jesper Torp Skolebestyrelsen Voerladegård skole

Publiceret 05 September 2018 12:00