DEBAT:

Brev til forligspartierne bag Transportforliget af 24. juni 2014.

Af Borgergruppen på Herskind Hede, Motorvejsgruppen Skivholme/Herskind, Landbyrådet for Herskind-Skivholme og Favrskov

Lige siden det gamle Rom har man i politik og administration yndet at bruge ”del og hersk” metoden. Romerne spillede de erobrede provinser ud mod hinanden, så de ikke kunne komme til enighed om et oprør mod Rom.
I forbindelse med linjeføringen af rute A 26 oplever vi, at det samme er ved at ske. Efter forliget arbejder Vejdirektoratet videre med linjeføringen syd om Lading Sø, til trods for at der endnu ikke er vedtaget en anlægslov. Om - og hvornår - en sådan anlægslov kommer ved kun guderne. I den forbindelse er det værd at huske, at man i 1990 vedtog en vejlov om en linjeføring gennem Lading (midterløsningen), bekendt blev skrinlagt i forbindelse med ovenstående forlig.
Vejdirektoratets arbejde med at færdiggøre projektet betyder for de berørte lodsejere, at nogen har haft besøg af embedsmænd fra Vejdirektoratet, og at flere har modtaget brev om byggelinier/ekspropriering. I den situation tvinges man som lodsejer ind i overvejelser om, hvordan man bedst redder, hvad reddes kan, herunder minimerer de gener, man påføres. En gruppe af berørte lodsejere er derfor gået sammen om at udarbejde et alternativt forslag til linjeføringen, der begrænser de værste ulemper. Det sker i en blanding af frustration over, at processen nu kører og en samtidig ængstelse for, at man forpasser muligheden for måske at få indflydelse. En reaktion som vi har forståelse for.
For at fjerne enhver tvivl, om hvorvidt lodsejergruppens initiativ skal opfattes som en vaklen i forhold til den fælles kamp mod linjeføringen syd om Lading, har vi på et fællesmøde den 20. november fået fastslået, at vi… de borgergrupper, der har arbejdet med denne sag igennem flere år - står sammen i den fortsatte kamp for få flyttet linjeføringen nord om Lading, som det er anbefalet af Vejdirektoratet.
Det er kun sket to gange før i historien, at Vejdirektoratets anbefaling er blevet tilsidesat, og her var der klare begrundelser: hensynet til naturen (Silkeborg) - og lettere adgang til supersygehuset i Gjødstrup. Da vi trods gentagne henvendelser stadigvæk ikke har fået en forklaring på, hvad det er for nogle politiske (!) argumenter, der er så tungtvejende, at de nødvendigvis må tilsidesætte Vejdirektoratets faglige argumen­ter, er det fortsat vores opfattelse, at den trufne beslutning må ændres.
Som bekendt har byrådet i Skanderborg enstemmigt besluttet at kontakte Transportudvalget for at tale vores sag. En beslutning som vi er glade for, og vi ser frem til, at der ved den lejlighed vil komme argumen­ter for dagen, som kan føre til en fælles forståelse af, at sagen skal tages op igen af forligskredsen. Det er ikke rimeligt, at lodsejere og andre involverede ikke kan få bare én saglig begrundelse for trufne beslutninger, der har så indgribende konsekvenser.
 
 

Publiceret 26 November 2014 13:00