Højboskolen rammes hårdt

Af Søren Bundgaard, formand for skolebestyrelsen på Højboskolen

Åbent brev til borgmester Jens Grønlund. Familieudvalget i Skanderborg Kommune har på sit seneste møde vedtaget en ny tildelingsmodel til børn med særlige behov. Man har vedtaget, at man ikke længere tildeler penge til skolerne efter behov, men alene ud fra en teoretisk tildelingsmodel. Skolebestyrelsen på Højboskolen har drøftet oplægget til denne model. Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se, at denne model vil få ret alvorlige konsekvenser for Højboskolens elever, idet modellen vil medføre drastiske besparelser på den almindelige undervisning m.v. Familieudvalgets embedsmænd har tilsyneladende tilsidesat begrebet sund fornuft og udtænkt en teoretisk model, som man mener er retfærdig og vil opfylde alles behov. Kort fortalt tildeles 70 procent af midlerne fremover alene på grundlag af skolens elevtal fra 0. - 6. klasse. Herudover får hver skole et grundbeløb og resten tildeles ud fra to socioøkonomiske faktorer, hvad der så end ligger i disse faktorer? Vi kan konstatere, at alene 70 procent-reglen vil flytte flere hundrede tusinde kroner fra Højboskolen og samtidig kan vi se, at nogle skoler, der tilsyneladende ikke har de store behov i dag, vil få tilført 3-400.000 kroner alene på basis af deres store elevantal. Byrådspolitikerne må indse, at Skanderborg Kommune ikke er en fuldstændig homogen kommune, hvor tildeling kan ske ud fra et ens teoretisk grundlag. Højboskolen har en elev- og forældregruppe, der er meget varieret. Vi repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning - stærke familier, en del brudte familier, omsorgskrævende familier samt 12-15 procent flygtninge- og indvandrerfamilier. Balancen mellem den gode rummelige skole og en skole med store problemer er hårfin. For at holde fast i den gode skole er det nødvendigt med rimelige resurser til børn med særlige behov. Et langsigtet forebyggende og tæt samarbejde mellem alle instanser giver gode resultater. På vores skole er hver eneste elev, der er i et andet tilbud, blevet rummet lige så længe, det var det rigtige. Vi kan ikke stå inde for at tage disse børn tilbage blot for at spare penge. Skolebestyrelsen kan ikke stiltiende se til, at en skole som Højboskolen rammes så hårdt, at vores børn skal have færre timer i de væsentlige fag, blot fordi man ønsker at indføre en teoretisk tildelingsmodel med betydelige negative økonomiske konsekvenser til følge. Idet flertallet af Familieudvalgets medlemmer tilsyneladende ikke kan gennemskue konsekvenserne vil vi gerne bede borgmester Jens Grønlund gå ind i sagen og besvare følgende spørgsmål: - Vi ønsker en redegørelse for hvilke socio-økonomiske faktorer, der indgår i tildelingsmodellen? - Skal den nye model opfattes som en mistillidserklæring til fagsekretariatets hidtidige måde at fordele midlerne på? - Finder du det rimeligt, at man fremover ikke vurderer ud fra konkrete behov, men alene foretager en teoretisk tildeling? - Kan du som borgmester tage ansvaret for, at en hel skoles gruppe af velfungerende elever bliver hårdt ramt af denne ændring, idet det kan blive aktuelt at skære i almindeligt timetal, læsevejledning m.v. for at få skolens økonomi til at hænge sammen? Med disse ord håber vi, at byrådet på sit næste møde vil sende sagen retur til familieudvalget, så vi kan få lavet en model, der tilgodeser dem, det hele drejer sig om, nemlig børn med særlige behov, uden det får konsekvenser for den almindelige undervisning.

Publiceret 11 March 2009 03:00