Debat:

Genbruge mere og smid mindre ud

Carsten Bach (LA), fhv. medlem af Folketinget og miljøordfører fra Galten ogLinda Christie Andrea (LA), formand, Skanderborg Kommune, Skanderborg

Debat Ovenstående er en god rettesnor, som vi alle skal gøre vores bedste for at følge, og som borger i Skanderborg Kommune tager vi alle del i det. Vi udsorterer emballageaffald i form af plast, glas og metal fra vores husholdningsaffald og smider det i emballagebeholderen.

Men herfra overlader vi opgaven med indsamling og håndtering af vores affald til RenoSyd og til politikerne i byrådet, der således har ansvaret for, at mest muligt genanvendes til den lavest mulige pris for borgerne.

Men avisen Ingeniøren oplyser i en artikel 23. august, at det kun er 31 procent af det indsamlede plastaffald fra husholdningerne i Københavnsområdet, hvor det kan dokumenteres, at affaldet rent faktisk genanvendes og ikke blot brændes eller deponeres uden for landets grænser. De berørte borgere er derimod blevet stillet i udsigt, at 75 procent af deres sorterede plastaffald genanvendes.

Det får os til at stille nedenstående spørgsmål om, hvad det helt konkret betyder, når der i RenoSyds og dermed Skanderborg Kommunes helt nye affaldsplan står: “..det skal sikres, at den indsamlede plastik i størst muligt omfang genanvendes til fornyet produktion”.

Spørgsmål: Hvor stor en del af den indsamlede plastik i Skanderborg Kommune genanvendes rent faktisk i dag dokumenteret til fornyet produktion?

Af affaldsplanen fremgår det desuden, at omkring 62 procent af husholdningsaffaldet sorteres fra til genanvendelse, der må her være tale om det affald, vi putter i vores emballagebeholder.

Spørgsmål: Hvor stor en andel af den samlede mængde og af hhv. glas, metal- og plastaffald, kan det dokumenteres blive genanvendt og ikke blot, som tilfældet er i København, brændes eller deponeres uden for landets grænser?

At der i dag indsamles otte kilo plast pr. borger er jo fremragende, tak for indsatsen til alle borgerne i Skanderborg Kommune for det.

Spørgsmål: Men hvor stor en andel af de indsamlede otte kilo plastaffald pr. borger er der dokumentation for rent faktisk genanvendes?

Og videre i denne sammenhæng er det også relevant at spørge RenoSyd og Skanderborg Kommune,

Spørgsmål: Hvad er omkostningerne til indsamlingen og øvrig håndtering af borgernes plastaffald, og er det undersøgt, om dette kan gøres billigere eller med en højere genanvendelsesprocent ved at inddrage private aktører i arbejdet?

Ovenstående spørgsmål har vi også stillet direkte til Borgmester Frands Fischer (S) og Skanderborg Kommunes Byråd.

Publiceret 01 September 2019 11:05