Parret Leif Friis og Tina Nielsen har drevet ridecentret i tæt ved 40 år år. Nu tvinges de efter alt at dømme til at lukke eller få en ny adresse. Foto: Boll-

Parret Leif Friis og Tina Nielsen har drevet ridecentret i tæt ved 40 år år. Nu tvinges de efter alt at dømme til at lukke eller få en ny adresse. Foto: Boll-

Rideskole blokerer for A. Enggards erhvervsplaner

Politikerne vil sikre, at kommunen ikke hænger på merudgift på Ørstedsvej

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Et enigt Økonomiudvalg forlanger, at der sker en afklaring omkring fremtiden for Hørning Ridecenter, også kaldet Stubbengård Rideskole, Dørupvej 2, inden kommunen vil gå videre med en lokalplan for første del af det nye erhvervsområde i forlængelse af Ørstedsvej.

Det er entreprenørfirmaet A. Enggaard, der ønsker en lokalplan lavet for 1. etape.

Kommunen har derfor ønsket at få en ejeraccept for alle fire ejendomme inden for lokalplanens område, der planlægges udlagt til erhvervsformål.

Sker det, kan lokalplanforslaget for 1. etape forelægges politikerne i juni i år.

I konflikt med erhverv

Til nu er forholdene afklaret for tre af ejendommene. Men ikke for rideskolen, hvor der også er tre boliger tilknyttet.

Økonomiudvalget forlanger, at der enten skal foreligge en underskrevet frigørelseserklæring fra ejerne af rideskolen om, at de vil sælge ejendommen. Eller en skriftlig erklæring fra entreprenørfirmaet A. Enggaard om, at denne vil overtage rideskolen, uden at kommunen lider tab, såfremt Skanderborg Kommune forpligtes til at erhverve ejendommen.

Rideskolen kan nemlig ikke fortsætte sin lovlige eksisterende anvendelse til beboelse og erhverv efter lokalplanens vedtagelse, da anvendelsen vil forudsætte miljømæssige afstandskrav, som ikke er forenelige med områdets fremtidige brug til erhverv.

Herudover medfører lokalplanen, at arealer, der i dag er lejet af rideskolen til græsning, udlægges og kan sælges til erhvervsformål.

Det vil blokere for rideskolens fortsatte drift.

"Hvis vi skal videre med lokalplanarbejdet, skal det ske uden, at Skanderborg Kommune pådrager sig ekstra udgifter. Enten ved, at A. Enggaard opkøber rideskolen eller ved at kommunen gør det og bagefter afhænder den til A. Enggaard uden tab," siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Kan det blive aktuelt at ekspropriere rideskolen?

"Det kunne det godt blive, men som kommune skal vi have en garanti for, at vi ikke taber på det," siger Jørgen Gaarde.

Rideskolen afventer

Rideskolen har afventet et udspil fra A. Enggaard.

I 2009 havde A. Engggard en option på at kunne købe rideskolen for syv mio. kr.. Men så kom finanskrisen, og så gik erhvervsudviklingen i området i stå. Og A. Enggaard var ikke længere interesseret i at købe til den pris.

Siden har ejerne af rideskolen følt, at de har været holdt hen i uvished. Nu skal det så vise sig, om A. Enggard og rideskolen kan finde en aftale.

Udover de fire ejendomme indeholder forslaget til lokalplan eksisterende vejarealer og dele af tilstødende ejendomme, som planlægges udlagt til forlængelse af Ørstedsvej og omlægning af Bjertrupdalvej og Dørupvej.

Publiceret 21 June 2018 11:00