Debat: Alternativet og svineproduktion

Af
Mira Issa Bloch (AL)

byrådsmedlem Skanderborg

Hanne Stender Damkjær

forperson Alternativet Skanderborg

I Alternativet bekymrer vi os meget om en sag, hvor en svineavler netop har fået godkendelse til en udvidelse til at producere cirka 68.000 svin på sin ejendom ved Bjedstrup. Vi mener denne godkendelse er forkert på flere planer. Vi er derfor ved at undersøge, om der er noget, vi kan gøre for, at det ikke bliver realiseret.

Loven på området er meget kompliceret. Umiddelbart er der ikke noget at gøre på kommunalt plan, men der er dog en mulighed for at anvende miljøbeskyttelsesloven, og derved gå længere i forhold til beskyttelse af naturen, end der ellers ligger i loven om miljøgodkendelser. Der er ikke tradition for, at kommunerne viser mod til at anvende miljøbeskyttelsesloven - Det er Alternativet klar til, og det vil vi kæmpe for.

Vi er i en tid, hvor flere og flere ser fare ved at vores drikkevand forurenes af pesticider fra blandt andet landbruget. Mange begynder at købe økologi og skære ned på deres kødforbrug af hensyn til klima, natur og dyrevelfærd. Derfor finder vi det stærkt problematisk at sige ja til store udvidelser af svineproduktioner som den omtalte, hvor man ønsker at producere dobbelt så mange svin på ejendommen.

Vi har lige haft en sommer med massiv tørke, hvilket tærede på vores drikkevandsressourcer. I Danmark løb vi ikke tør for vand denne sommer, men situationen var alligevel med til at pege på, at vand er en livsvigtig ressource, som vi har brug for at kunne tilgå i rigelige mængder. Eksperterne mener, at vi i fremtiden kan imødese væsentlig flere tørkeperioder, end vi tidligere har været vant til. Det er altså vigtigt, at vi prioriterer, så der bliver ved med at være vand nok.

Hvis ejeren af svinefarmen fordobler sin svinebestand, vil han skulle pumpe meget store mængder vand op fra undergrunden. Vandet kommer fra en privat boring, der er tilknyttet hans ejendom, og som også forsyner tre andre husstande med vand. En ressource som vi i Alternativet langt hellere så brugt til at dyrke økologisk plantemad til mennesker på de tilhørende marker.

Den private boring har en meget kraftig pumpe installeret. Det er almindeligt anerkendt, at når vand suges op fra en drikkevandsboring tiltrækkes vandmolekyler fra den omkringliggende jord. Det giver forøget indhold af pesticider ned i vandboringen, da pesticiderne ikke når den samme nedbrydning i jordlagene, som de ellers ville have gennemgået.

Vi taler altså om en risiko for, at drikkevandsboringen bringer vand op med giftstoffer over grænseværdierne. Der bliver dog ikke stillet krav til kontrol af dette, da man ved private boringer ikke forlanger kontrol for pesticider. Dette skal brugerne af vandboringen selv beslutte og betale for. Der er som nævnt tre husstande udover svineavleren, sidstnævnte er i øvrigt formand for det private vandværk.

Det siger sig selv, at en så stor produktion af svin også giver meget forøgede mængder gylle og hermed øgede mængder af ammoniak spredt ud over jorden.

Ammoniak omdannet til nitrat kan i for store mængder gøre skade på naturen for eksempel ved at give øget algevækst i åer og søer, der stjæler ilten fra planter og dyr. I værste fald kan et sådant algeforurenet vandmiljø dø.

Der er på den omtalte svineavlers jord beliggende et område med mose/overdrev, som er levested for stor vandsalamander. Denne padde-art er fredet og omfattet af EU's habitatsregler for beskyttelse.

Vi ved, at naboerne til svinebesætningen er stærkt modstandere af udvidelsen, og at de har anket sagen. Deres klager går på forhold som:

Store gylletransporter og landbrugsmaskiner kører mange gange fra tidlig morgen til sen aften. De beskriver, at vejnettet slet ikke er lavet til så tung trafik, og at folk må springe ind i marken, for ikke at blive påkørt af disse maskiner. De føler sig allerede nu plagede af støv, lugt og støjproblemer, som er kommet til, siden de flyttede til.

Deres ejendomme er faldet og vil falde yderligere i værdi i takt med udvidelsen. Nogle sidder med usælgelige huse og er dermed stavnsbundet på trods af helbredsproblemer på grund af støv, luft og lavfrekvent støj fra svinestaldene.

De må leve med at drikke vand, som muligvis er forurenet med pesticider, nitrat og bakterier over grænseværdierne.

"Det er Skanderborg Kommunes opgave at sikre grundvandet de steder, hvor den generelle regulering, som for eksempel statens godkendelsesordning for pesticider, ikke er tilstrækkelig."

Sådan står der i dagsorden/referat fra seneste byrådsmøde i punktet omhandlende kommunens tiltag for grundvandsbeskyttelse i Ry-området.

Alternativet er glade for, at kommunen vil gøre en indsats for vores drikkevand. Vi er dog stærkt bekymrede over, at tiltagene ikke medtager de private boringer med under ni husstande tilknyttet. Det betyder, at der ikke kommer forbud imod sprøjtning på alle de marker, som er tilknyttet disse private vandværker. Dette selv om de også ligger i særligt følsomme drikkevandsområder.

Vandet fra disse private boringer undersøges sjældent for pesticider og der er mangelfuld kontrol med, hvor tæt på boringerne der sprøjtes.

Som nævnt tidligere er der risiko for forøget pesticid-indhold tæt på disse boringer. Det berører de tilknyttede husstande, men i princippet os alle, da man må formode, at der er forbindelse ned til det fælles grundvand.

I Alternativet bekymrer vi os meget for miljøet, og vi arbejder for beskyttelse af vores drikkevand. Vi mener samtidig, at der skal tages hensyn til alle de mennesker, der bor på landet. Det er ikke kun industrilandbrug, der skal tilgodeses, men også naboerne til disse.

Derfor har vi stillet nogle spørgsmål til Skanderborg Kommune, der omhandler disse forhold. Vi spørger ind til, om kommunen er opmærksom på de problemstillinger, vi ser i sagen, og hvordan de stiller sig til disse og håndterer dem. Vi ønsker at undersøge, hvad vi politisk kan gøre for at stoppe udvidelsen og håber, at andre partier i byrådet vil medvirke til dette.

Publiceret 02 October 2018 19:00

SENESTE TV